Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod
Desiré, baletní škola mistra Jána Nemce z. s., IČO: 118 83 588, se sídlem 1. máje 67, 281 63
Kozojedy, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
75358, založený za účelem provozování baletní a taneční školy, tanečních kurzů, seminářů pro děti
a dospělé a dalších kulturních a doprovodných programů a dalších aktivit pro veřejnost („Baletní
škola“). Baletní škola zpracovává Vaše osobní údaje, a to v případě, že jste uchazečem o účast
v Baletní škola, na kurzech a dalších aktivitách pořádaných Baletní školou, popřípadě zákonným
zástupcem uchazeče nebo účastníka Baletní školy, účastníkem Baletní školy, našim zaměstnancem,
partnerem, dárcem Baletní školy či jiným subjektem.
Účelem těchto zásad zpracování osobních údajů Baletní školy je seznámit Vás s tím, jaké osobní
údaje Baletní škola, jakožto správce osobních údajů, zpracovává, za jakým účelem, po jak dlouhou
dobu, komu a z jakého důvodu je Baletní škola oprávněna je předat, a také Vás informovat o
Vašich právech, jež máte jakožto subjekt osobních údajů.
Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(„GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Baletní školy, jakožto správce osobních
údajů v souladu s čl. 13, případně s čl. 14 GDPR. Tyto zásady jsou účinné od 19.11.2021.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány
Baletní škola zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:
* základní identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní
pojišťovna;
* kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa;
* adresní údaje: trvalé a přechodné bydliště, fakturační a doručovací adresa;
* platební údaje: bankovní spojení;
* další údaje: fotografie, audiovizuální záznamy.
Baletní škola zpracovává Vaše osobní údaje, získané prostřednictvím písemné či elektronické
přihlášky prostřednictvím webového formuláře sloužícího k podání přihlášky k účasti na
kurzu Baletní školy nebo na dalších aktivitách Baletní školy, či jinak od Vás získané, vždy však s
Vaším vědomím, případně na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Baletní škola dále shromažďuje informace o Vašich návštěvách na svých webových stránkách, jako
jsou IP adresy, datum a čas přístupu, chování na webových stránkách, cookies a další.

3. Účel, důvod a rozsah zpracování osobních údajů
U uchazečů o kurz nebo o další aktivity Baletní školy a členů Baletní školy Baletní škola zpracovává
osobní údaje zejména za účelem:
* posouzení žádosti o účast v Baletní škole;
* evidence členů Baletní školy;
* zasílání organizačních zpráv týkajících se kurzů a jiných aktivit Baletní školy;
* propagace Baletní školy.
U dárců Baletní škola zpracovává jejich osobní údaje zejména za účelem:
* evidence poskytnutých darů zejména za účelem řádného vedení účetnictví a případně
splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů;
* uzavření a evidence darovacích smluv;
* zveřejnění dárce na webových stránkách a na akcích konaných Baletní školou.
U zaměstnanců a partnerů Baletní škola zpracovává jejich osobní údaje zejména za účelem:
* plnění závazků plynoucích z uzavřených smluv;
* pro plnění zákonných povinností Baletní školy;
* za účelem vedení řádného účetnictví.
Baletní škola Vaše osobní údaje zpracovává, neboť je to nezbytné pro plnění z uzavřených smluv,
z členství v Baletní škole, či jiných závazků vyplývajících z uzavřených smluv, pro plnění
zákonných povinností Baletní školy a pro účely jejich oprávněných zájmů.
Baletní škola zpracovává jen ty osobní údaje, které jsou ke splnění shora uvedených účelů nezbytné,
a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

4. Poskytování osobních údajů třetím subjektům
Baletní škola může, vedle svých zaměstnanců, členů, členů orgánů pro dosažení účelu Baletní školy,
zpřístupnit Vaše osobní údaje těmto kategoriím třetích subjektů:
* externím tanečníkům, školitelům, učitelům, koučům a dalším zpracovatelům, s nimiž uzavře
smlouvu o zpracování osobních údajů, za účelem splnění závazku vyplývajícího z uzavřených
smluv;
* advokátům, účetním, daňovým poradcům, kteří jsou vázáni zákonnou povinností
mlčenlivosti, za účelem splnění závazku vyplývajícího z uzavřených smluv, a dále za účelem
plnění zákonných povinností Baletní školy, případně za účelem řešení nastalého sporu;
* orgánům státní správy, a to zejména soudům, státním zastupitelstvím, dalším orgánům činným
v trestním řízení a jiným orgánům veřejné moci v případě splnění povinnosti Baletní školy dle
zvláštních právních předpisů, nebo k ochraně oprávněných zájmů Baletní školy;
* dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů Baletní školy;
* dalším subjektům, které jsme pověřili k plnění části smluvních a zákonných povinností nebo,
subjektům, jež poskytují doplňkové služby k naší činnosti;
* provozovatelům sociálních sítí, televizního či rozhlasového vysílání a vydavatelům novin a
časopisů za účelem propagace Baletní školy.
Baletní škola nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní
organizaci.
Seznam osob, jimž byly či mohly být Vaše osobní údaje předány, Vám poskytneme na vyžádání.

5. Doba zpracování osobních údajů
Baletní škola zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu účasti v Baletní škole nebo jejich
aktivitách, či smluvního vztahu mezi námi a Vámi a dále pak po dobu nezbytně nutnou, která je
vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po nezbytně nutnou dobu pro ochranu
oprávněných zájmů Baletní školy.
Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností Baletní školy dle platných
právních předpisů, uchovává Baletní škola po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.
Osobní údaje získané na základě Vámi poskytnutého souhlasu Baletní škola zpracovává po dobu
nezbytně nutnou pro naplnění účelu, či po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy,
avšak nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu.
Nejste-li úspěšným žadatelem o účast v Baletní škole nebo jejich jiných aktivitách, Baletní škola
Vaše osobní údaje i osobní údaje třetí osoby Vámi poskytnuté zpracovává pouze po dobu mezi
vyplněním přihlášky a doručením informace, že Vámi navrhovaná přihláška byla odmítnuta.

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a mohou být uchovávány v listinné
i elektronické podobě.
V elektronické podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny v zaheslovaném počítači, do kterého mají
přístup pouze oprávněné osoby výhradně pod svými zaheslovanými profily. V listinné podobě jsou
Vaše osobní údaje uchovávány v šanonech v uzamykatelných skříních a v uzamykatelných
místnostech, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby, za nejméně dvěma uzamykatelnými
dveřmi. Vaše osobní údaje v elektronické podobě mohou být uloženy na serverech třetích stran
(e-mailové servery, cloudová úložiště apod.), vždy však jsou náležitě zabezpečeny.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Dle GDPR máte, jakožto subjekt osobních údajů, tato práva:
a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje právo získat od Baletní
školy informace, zda a případně jaké osobní údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, o
příjemcích Vašich osobních údajů a dalších informacích o Vašich osobních údajích.
b) Právo na opravu, výmaz a přenos
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Baletní škola zpracovává.
Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Baletní škola neprokáže
oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na přenos Vašich
osobních údajů k jinému správci na základě Vaší žádosti.
c) Právo na omezení zpracování
Pro případ, kdy byste zpochybňovali přesnost, zákonnost nebo právní titul, účel
zpracování osobních údajů Baletní školou, dojde k omezení Vašich osobních údajů na
minimum.
d) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, máte právo
na informování o těchto skutečnostech ze strany Baletní školy.
e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Pokud nebude Baletní školou prokázán oprávněný důvod zpracovávání Vašich osobních
údajů, nebude Baletní škola Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.
f) Uplatnění výše uvedených práv
Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv kontaktujte správce osobních údajů, tedy
Baletní škola na níže uvedených kontaktech.
g) Právo podat stížnost na UOOU
Stížnost ohledně zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu
osobních údajů (kontakty na webové stránce úřadu www.uoou.cz .

8. Kontakt na správce osobních údajů
Desiré, baletní škola mistra Jána Nemce z. s.
IČO: 118 83 588
se sídlem: 1. máje 67, 281 63 Kozojedy
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 75358
e-mail: info@baletniskola.cz
telefonní číslo: +420 775 415 617
webové stránky: https://baletniskola.cz/