Baletní kurzy pro děti

Naše lekce jsou postavené na základech klasické baletní techniky. Studenti získávají možnost naučit se základům baletu a dalším principům, na kterých je toto krásné umění stavěno.

Otevření se baletnímu světu neznamená pouze porozumět na celém světě používanému francouzskému názvosloví. Z fyziologického hlediska se jedná především o hluboké seznámení se s vlastním tělem. Velký důraz se klade na správné držení těla, a to nejen z hlediska estetického, ale i z toho zdravotního. Tělo tanečníka je zároveň jeho pracovním nástrojem a je tedy nanejvýš nutné, aby tanečník při všem, co dělá, dbal na své zdraví. Balet je estetickou záležitostí, naučí člověka krásnému pohybu, vytvaruje jeho tělo do oku lahodícím liniím. Naše baletní škola dbá především na dosažení kýžených výsledků zdravou cestou.

balet pro deti Desire
balet pro deti Desire

Navštěvování hodin baletu má proto potenciál rozvinout umělecké dovednosti, smysl pro muzikálnost a rytmus.  Tanec v dětech zároveň podporuje ale i schopnost spolupracovat, vnímat své spolužáky a naučit se být součástí celku.

Ačkoliv se balet řadí mezi umění, energetickým výdejem, který tanečníci musí vydat, se neliší od vrcholových sportů!
Tanec vypěstuje odolnost, smysl pro disciplínu, vytrvalost, houževnatost, trpělivost a schopnost zvolit si priority.

Učení v naší baletní škole tedy vychází z výše zmíněných základů. Uvědomujeme si ale, že na rozdíl od konzervatoří a jiných institucí připravujících své žáky na profesní kariéru fungujeme především jako “volnočasový kroužek”, na který se mají děti těšit a přicházet i odcházet z něj s úsměvem na rtech, plni příjemných zážitků a nově nabytých dovedností.

,,Balet není jen uměleckou formou tance, ale je to také jeden ze způsobů, jak trávit volný čas a zároveň udržovat své tělo ve zdravé kondici.‘‘

Cíle baletních kurzů pro děti:

 

Při výuce se snažíme u dětí o správné držení těla, vnímání hudby, spojení hudby s pohybem, prostorovou orientaci a základy klasického baletu.

Motivujeme děti k tanečnímu umění v širších souvislostech prostřednictvím výuky, sledováním baletních záznamů s odborným komentářem, návštěvou baletních představení či vlastní jevištní zkušeností při veřejném vystupování.

Výukou tance rozvíjíme v dětech jejich kreativitu a fantazii.

Naším cílem není vychovávat prioritně profesionální tanečníky, ale vzbudit v nich vztah k tanečnímu umění nenásilnou hravou formou a zprostředkovat jim tak prožitek z tancování.

Snažíme se rozvíjet základní charakterové vlastnosti, jako je skromnost, pokora, trpělivost, pracovitost a spolehlivost, které jsou důležité nejen v baletu.